Mywords - Angol szótanulás kezdőlap Magyar Internet Média és Web Díj 2010 Médiadíj 2010
I. helyezés
Oktatás kategória
Angoltanulás, angol nyelvvizsga, angol tesztek

Mywords.hu angol NYELVTAN - Ha nyelvtani tudásod szeretnéd bővíteni...

A MyWords.hu egy angoltanulást segítő rendszer. Honlapunkon bővítheted angol szókincsed, találsz angol nyelvvizsga teszteket, angol nyelvtani segédleteket, angol önéletrajz mintát, utazással kapcsolatos hasznos útiszótárat.
 

FŐNEVEK (NOUNS)

A főnév neme


A legtöbb főnévnek természetes neme van.
A főnevek nemének megkülönböztetésére akkor van szükség, ha névmással utalunk rájuk.
My sister is a teacher. She works at a secondary school. (A nővérem tanár. Középiskolában dolgozik.)

 1. közös nemű főnevek: azonos alakban lehetnek hím- és nőneműek.

a.) igéből képzett főnevek

teacher, singer, player, writer, student

b.) főnévből képzett főnevek

prisoner, politician, dentist

c.) egyéb, nem képzett főnevek

cook, friend, baby, child, parent

d.) állatnevek

dog, cat, horse

 1. természetes nemű főnevek alakjai

 

Hímnem

Nőnem

a.) nemet megkülönböztető alakpárok

husband - férj
brother - fivér
king - király

wife - feleség
sister - nővér
queen - királynő

b.) hímnemű főnevekhez járuló -ess képző (-or, -er végződésből elmarad az o, e.)

prince - herceg
actor - színész
waiter - pincér

princess - hercegnő
actress - színésznő
waitress - pincérnő

c.) hímnemű főnevekhez járuló egyéb képző

hero - hős
fiancé - vőlegény

heroine - hősnő
fiancée - menyasszony

d.) nőnemű főnévhez járuló képző

bridegroom - vőlegény
widower - özvegyember

bride - menyasszony
widow - özvegyasszony

e.) -man, -woman utótag

salesman - eladó
policeman - rendőr

saleswoman - eladónő
policewoman - rendőrnő

 

A főnév többes száma

-s végződéssel jelöljük

kivétel

Többes szám végződés

példák

-s, -ss, -ch, -sh, -x végű fõnevek

-es

bus - buses
match - matches
box - boxes

mássalhangzó + y végű fõnevek

-ies

story - stories

mássalhangzó + o végű fõnevek

-oes

tomato - tomatoes

-f, -fe végű főnevek

-ves

half - halves
knife - knives

tőmagánhangzó változás:
oo
ou
a

ee
i
e

goose - geese
mouse - mice
man - men

idegen eredetű szavak, végződés:
 -is
-um
-on
-us

-es
-a
-a
-i

Crisis - crises
Datum - data
Phenomenon - phenomena
Bacillus - bacilli

egyéb

 

child - children
ox - oxen

összetett főnevek: az alapszót tesszük többes számba

 

wheelchair - wheelchairs
father-in-law - fathers-in-law

összetett főnevek: ha nincs főnévi elem, az utolsó szót tesszük többes számba

 

grown-up - grown-ups
flyover - flyovers

összetett főnevek: mindkét tag többes számba kerül

 

woman doctor - women doctors

egyes- és többes szám megegyezik

 

fish, sheep, deer, aircraft, spacecraft, species

csak egyes számban használhatók (megszámlálhatatlan főnevek) IS

 

advice, information, luggage, homework,

csak többes számban használhatók (tantárgyak, két egyenlő részből álló ruhaneműk, szerszámok)
ARE

 

clothes - ruhák
trousers - nadrág
scissors - olló
physics - fizika

 

Megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek

Megszámlálható:

 1. egyes- és többes számban is használhatók
 2. állhat előttük határozatlan névelő (a, an = egy), számnév, vagy többes számra utaló határozatlan névmás
 3. pl. a book - egy könyv

     two tables - két asztal
many mistakes - sok hiba

Megszámlálhatatlan:

 1. csak egyes számban használhatók
 2. nem állhat előttük határozatlan névelő (a, an = egy) vagy számnév
 3. állhat előttük: mennyiséget jelző határozatlan névmás, kifejezés
 4. pl. anyagnevek: much wine - sok bor 

     elvont főnevek: plenty of time - sok idő
money, baggage, furniture, accommodation

Főnévként használt melléknevek

 1. emberek egy csoportjára jellemző tulajdonságot kifejező melléknevek:

egyes számú alakban, többes számú értelemben
The rich are driving expensive cars. (A gazdagok drága autókkal járnak.)

 1. szabályos főnévként viselkedő melléknevek

többes számban -s-t kapnak,
pl. a black - blacks (fekete- feketék)
Criminals should be punished more severely. (A bűnözőket keményebben kellene büntetni.)

 1. főnévként csak többes számú alakjuk van

Too many sweets are bad for your teeth. (A túl sok édesség rossz a fogaknak.)
The goods haven't arrived yet. (Az áru még nem érkezett meg.)

     4.   népnevek

Végződés

Egyes szám

Többes szám

-ch, -sh

an Englishman
a Pole
a Spaniard
a Swede

the English
the Polish
the Spanish
the Swedish

-se, -ss

a Japanese
a Swiss

the Japanese
the Swiss

-(i)an

a Hungarian

the Hungarians

- egyéb

a Greek

the Greeks

Az egyes számú és névelő nélküli alak az illető nyelvet jelenti.
English is spoken all over the world. (Az angolt a világ minden részén beszélik.)

 

A birtokviszony

 1. a ragos birtokos eset ('s)

 

alakja:

 1. elöl áll a birtokos, utána a birtok
 2. a birtok előtt nem állhat névelő vagy névmás

Főnév (birtokos) végződése

Birtokos szerkezet

Nem s-re végződő főnév

Child's toys - a gyerek(nek a) játékai
Children's toys - a gyerekek(nek a)  játékai

s-re végződő főnév

My friends' relatives - a barátaim(nak a) rokonai

Szókapcsolatok

My mother-in-law's house - az anyósom(nak a) háza
Somebody else's money - valaki más(nak a) pénze

Használata:

Birtokos

példa

élőlény vagy emberek csoportja

my daughter's boyfriend (a lányom barátja)
the government's decision (a kormány döntése)

jármű

the train's departure ( a vonat indulása)

földrajzi név

Hungary's forests (Magyarország erdei)

idővel, távolsággal kapcsolatos kifejezés

A two week's trip - kéthetes utazás
Half a mile's distance - fél mérföldnyi távolság

 üzlettípusok

Greengrocer's - zöldséges

vknek a lakóhelyét jelölő kifejezés

at my grandparents's - a nagyszüleimnél

 

 1. az of- szerkezet

alakja:

 1. birtok + OF + birtokos
 2. a birtok előtt névelőnek vagy névmásnak kell állnia
 3. pl. the door of the house (a ház ajtaja)

használata:

Birtokos

példa

élettelen dolog vagy elvont fogalom

the last day of the month (a hónap utolsó napja)

mennyiség kifejezése (megszámlálhatatlan főnévnél)

a mug of beer (egy korsó sör)

minőségjelző kifejezése

a book of interest (egy érdekes könyv)
a boy of five (egy ötéves fiú)

Jelzői kifejezés vagy mellékmondat követi

The bag of the man in the black hat (a fekete kalapos férfi táskája)
A photo of the girl he is going to marry (egy fénykép a lányról, akit feleségül vesz)

Ha egy egésznek, csoportnak egy részére utalunk

hundreds of people (emberek százai)

 1. a kettős birtokos szerkezet

 

használata:

 1. ha el akarjuk kerülni két -'s jeles vagy két of-szerkezet torlódását

the delay of my friend's flight (a barátom gépének késése)

 1. ha a birtokos birtokából egyet kiemelünk
a teacher of my sister's = one of my sister's teachers (a nővérem egyik tanára)

Közösségi oldalak
 
Címkék
Szótanulás Angol útiszótár Szobafoglalás e-mail angol nyelven Albánia Ausztria Belgium Bosznia-Hercegovina Bulgária Korfu Kréta Nagy-Britannia Horvátország Ciprus Franciaország Gran Canaria Görögország Olaszország Madeira Mallorca Málta Montenegro Hollandia Portugália Szicília Spanyolország Svájc Törökország Saját szótár Főnevek Névelők Melléknevek Elöljárószók Névmások Számnevek Egyszerű jelen (Present simple) Folyamatos jelen (Present continuous) Angol befejezett jelen (Present perfect) Angol egyszerű múlt (Simple Past) Folyamatos múlt (Past Continuous) Befejezet múlt (Past Perfect) Egyszerű jövő (Simple Future) Folyamatos jövő (Future Continuous) Befejezett jövő (Future Perfect) Szenvedő szerkezet (Passive voice) Függő beszéd Feltételes mód Felszólító mód Műveltető szerkezet Angol Kötőmód (Subjunctive) Angol igenevek Angol elsődleges segédigék Szavak az angol nyelvű állásinterjúhoz Hasznos kifejezések az angol nyelvvizsgához Képleírás angolul Szibériai tigris Bonaparte Napoleon A csokoládé története Angol nyelvvizsga tesztek Motivációs levél angol nyelven Tanulmányok és munkatapasztalat angolul Személyes képességek angolul Angol szavak utazáshoz Motiváció, karriercélok angolul Fizetés Telefonos interjú angolul Önéletrajz angol nyelven
Szótanulás | Nyelvtan | Saját szavak | Nyelvvizsga | Állásinterjú | Utazás |
Kapcsolatfelvétel | Médiaajánlat | Adatvédelem
© 2009 Mywords